Toliau
Užsakymams nuo 50€ - NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Užsakymams nuo 50€ - NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Rinkimams artėjant: Ką apie aplinkosaugą kalba politinės partijos?

Rinkimams artėjant: Ką apie aplinkosaugą kalba politinės partijos?

Autorė: Mintė Jarmalavičiūtė

Spalio 11 dieną vyksiantys rinkimai į LR Seimą skatina visuomenę domėtis partijų planais ir ieškoti tų, kurie geriausiai atstovautų piliečių interesus. Idėjos, susijusios su sveikatos apsauga, švietimo kokybės gerinimu, skurdo ir pajamų nelygybės mažinimu yra esminės visų rinkimų temos, tačiau pasaulyje nuolat diskutuojant apie ateitį, vis didesnis dėmesys yra skiriamas ekologijai, aplinkai ir tvarios ekonomikos kūrimui.

Šis NULOS straipsnis yra skirtas apžvelgti į LR Seimo rinkimus kandidatuojančių partijų tikslus ir išskirtinius pasiūlymus siekiant tvarumo įvairiose srityse.

Ne veltui straipsnyje tik 6 partijų idėjos tvarumo ir aplinkosaugos klausimais. Pastarosios skiria nemenką dėmesį šiems svarbiems klausimams, o likusiųjų partijų programose aplinkosauginiai tikslai slepiasi po rudens lapais.

Lietuvos žaliųjų partija

Lietuvos žaliųjų partija yra bene vienintelė partija Lietuvoje, kryptingai siekusi kurti tvaresnę ir labiau į aplinką orientuotą politiką. Pagrindinė programoje minima misija - vykdyti politiką, kuri kuria žmonių gerovę ir tausoja šalies gamtinius išteklius: orą, vandenį, dirvožemį, miškus, žemės gelmių išteklius. 

Žiedinės ekonomikos kūrimas

 •   Pagrindinis siekis - įtvirtinti ilgalaikį tikslą Lietuvai pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų neutralumą ne vėliau kaip 2050 m.
 •   Atsisakyti „išmetimo“ principų ir kurti uždarą gamybos tinklą tokiu būdu minimizuojant išmetamų atliekų kiekį. Partija palaiko idėją, jog tradicinė energetika neturi ateities – turi įvykti žalioji revoliucija pereinant nuo iškastinio kuro (naftos, anglių, dujų) ir branduolinės energijos naudojimo prie modernių atsinaujinančios energijos ir technologijų naudojimo.

Atliekų tvarkymas

 •   Sumažinti atliekų išvežimą į esamus sąvartynus bei užtikrinti antrinių atliekų surinkimą ir perdirbimą, o biologiškai skaidžias atliekas panaudoti šilumos energijai gaminti.
 •   Vystyti biodujų gamybos iš įvairiausių atliekų (žemės ūkio, maisto perdirbimo, nuotekų ir kt.) technologijų diegimą.

Ateities miestai

 •   Partija pasisako už miestų žaliųjų plotų (parkų, skverų, želdynų ir pan.) išsaugojimą, aplinkai draugišką architektūrą ir urbanizmą (aplinkos nedarkantys, sveikatai nekenksmingi pastatai), transporto sukeliamo triukšmo mažinimą.
 •   Kadangi statybos išskiria daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir suvartoja daug energijos, svarbu skatinti naudoti medžiagas, kurios nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir nesudarytų toksiškų atliekų. Be to, statybinės medžiagos turi būti atsinaujinančios, vietinės, biodegraduojančios po panaudojimo.
 •   Ryžtingas žaliosios transporto sistemos diegimas siekiant, kad tarša, kamščiai, triukšmas bei nelaimingi atsitikimai būtų sumažinti iki žemiausio įmanomo lygio.

Išskirtinumas

Partija teigia, jog skystųjų degalų poreikis artimiausiu metu bent jau tam tikrose transporto ir ūkio srityse (jūrų, aviacijos, tolimųjų pervežimų, žemės ūkio) bus neišvengiamas. Siekis - kad Lietuvoje būtų vystomos skystųjų biodegalų iš ne maistui ir pašarams auginamos žaliavos gamybos technologijos.

Diskusiniai punktai

Pagirtina, jog partija galvoja ir apie miestų plėtrą bei statybų metu sukuriamą taršą bei būdus, kaip ją sumažinti, visgi tai, jog siūloma naudoti atsinaujinančias ir vietines medžiagas, skamba kiek utopiškai. Molinis namelis kaime skamba gerai, o kaip miestuose atrasti ir įtvirtinti medžiagas, kurios atsinaujina arba suyra?

Laisvės partija

Laisvės partijos programa išsiskiria dėmesiu detalėms, pavyzdžiui, kaip apsaugoti lūšis Lietuvoje ir Latvijoje. Pagrindinė partijos misija - siekti efektyvios aplinkosaugos politikos, kurios ašis – žiedinės ekonomikos skatinimas, atsakingo vartojimo švietimas, tvarus gamtos išteklių naudojimas taikant technologijas.

Mokesčiai ir baudos

Programoje yra pabrėžiama, jog baudos už teršimą ir šiukšlinimą yra simbolinės, todėl dalis gyventojų renkasi statybines medžiagas išversti miške, o padangų perdirbimo mokestis toks mažas, kad Latvijos įmonės veža savo padangų atliekas į Lietuvą ir tada utilizuoja jas čia. Taršos prevenciją įgyvendinti galima peržiūrint PVM lengvatas ar patį PVM mokestį, nustatyti plastiko, pakuočių, kitų daug žalos padarančių ar atliekas generuojančių žaliavų apmokestinimą.

Taromatai ir rūšiavimas

Programoje yra akcentuojamas ir taromatų idėjos išplėtimas: Lietuvoje veikianti vieno tipo užstato sistema suponuoja, kad atliekų surinkimo monetizavimas yra veiksmingas. Remiantis šia praktika, galima plėsti užstato sistemos spektrą įtraukiant ir kitas plastiko, stiklo, metalo pakuotes, tekstilę, padangas, mašinų alyvą, ir kt.

Aplinkosaugos duomenų sekimas

Programoje yra išreiškiamas noras stebėti iškertamų miškų plotus, naujų technologijų naudojimą, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo procesus, oro valymo ir taršos valdymą. Papildomai būtų siekiama sukurti bendrą aplinkos apsaugos duomenų platformą, kurioje atsidurtų informacija apie įvykusias avarijas, patikrinimus, normų viršijimą, būtų galima stebėti gamtos resursų naudojimo (taršos) duomenis realiu laiku.

Išskirtinumai

 •   Siekis sukurti „mažytį mišką“ - 200 kv. m. plote imituojant natūralias sąlygas itin tankiai pasodinti 600 vietinių rūšių medžių. Pagal mokslinius tyrimus, jau po 4 metų „mažytis miškas“ augs 5 kartus greičiau ir sugers iki 30 kartų daugiau anglies. Šis miškas taptų namais daugiau nei 500 rūšių augalų ir gyvūnų, sugertų ir vėliau išgarintų 30 000 litrų lietaus vandens, pagerintų oro kokybę, gebėtų 30 kartų geriau slopinti triukšmą.
 •   Numatomas finansinis paskatinimas ar mokestinė lengvata tiems, kurie pasirenka taisyti sugedusią buitinę techniką vietoje pasirinkimo pirkti naują.
 •   Saugoti lūšis kaimyninėje Latvijoje: šie gyvūnai, perėję Lietuvos teritoriją gali būti sumedžioti, todėl bendradarbiaujant su Latvija partija siektų, kad būtų įsteigta buferinė pasienio su Lietuvos teritorija zona, kurioje neleidžiama lūšių medžioklė. 

Diskusiniai punktai

Verta pastebėti, jog partija yra numačiusi iki 2040 m. pasiekti CO2 neutralumą, nors kitos partijos ir Europa šį tikslą siekia įgyvendinti iki 2050 m. Įdomu, ar programoje numatytos priemonės padės sukurti pagrindus šiam tikslui įgyvendinti bent jau per ateinančius 4 metus?

Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Pagrindinė programoje esanti misija - išsaugoti aplinką dabartinei ir ateities kartoms, dėti visas pastangas, kad Lietuva taptų lydere įgyvendinant žaliąją darbotvarkę pereinant prie apgalvoto vartojimo, atsakingo verslo ir didesnio aplinkos priežiūros efektyvumo.

Miškai ir gamtinės buveinės

Programoje yra nurodoma siekti išsaugoti brandžių miškų plotus, žalią ir gyvą kraštovaizdžius sukuriant instrumentus, padėsiančius palaikyti gerą gamtinių buveinių būklę, saugoti ekosistemas ir vandens išteklius. Deja, nėra įvardijama, kokie galėtų būti tie instrumentai.

Žiedinė ekonomika

Partija akcentuoja ir žiedinės ekonomikos svarbą. Yra pabrėžiama, jog versle būtų skatinama diegti naujus gamybos standartus, siekiant, kad produktus būtų galima pataisyti, pakartotinai panaudoti, o perdirbtas atliekas paversti naujais produktais.

Centralizuotas vandens tiekimas

Partija žada, jog iki 2025 m. visiems miestų ir miestelių (didesnių kaip 2 tūkst. gyventojų) gyventojams bus sudarytos galimybės naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis numatant priemones, kad gyventojai, turintys individualius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius, būtų skatinami jungtis prie centralizuotų sistemų.

Ekologijos integravimas į švietimo turinį

Įdomu tai, jog programoje yra siekiama į ugdymo turinį įtraukti ir temas, susijusias su aplinkosauga ir ekologija. Partija savo programoje numato remti mokyklų iniciatyvas, kuriomis bus siekiama prisidėti prie ES žaliojo kurso ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Be to, ypatingą dėmesį žadama skirti žaliojo kurso moksliniams tyrimams bei parengti šiems tyrimams reikalingų mokslinių kompetencijų kėlimo programą.

Išskirtinumas

Sudaryti sąlygas valstybei išpirkti ekologiniu požiūriu svarbiausius miško sklypus iš privačių savininkų, kuriems miškininkystės apribojimai bus nepriimtini. Gal tokį veiksmą įgyvendinus bus užkertamas kelias tokiems įvykiams kaip Labanoro girios kirtimai?

Diskusiniai punktai

Kaip ir ankstesnėse programose, šioje taip pat pasigendama konkretesnių veiksmų, kaip galima būtų pasiekti iškeltus tikslus. Pavyzdžiui, visuomenės švietimas bei sąmoningumo kėlimas: gyvename skaitmeniniame amžiuje, yra aibė būdų pasiekti skirtingas visuomenės grupes. Klausimas: kaip šviesti tuos, kurie yra kategoriškai nusistatę ir netiki globaliniu atšilimu?

Lietuvos socialdemokratų partija

Partijos programoje jaučiamas išskirtinumas – tvarumo ir aplinkos saugojimo dermė su žmonių socialiniu gyvenimu: žaliosios politikos priemonių įgyvendinimas mažina nelygybę, padaro valstybę labiau atsparią ekonominėms krizėms, pandemijų ir gamtos stichijų sukeltoms nelaimėms.

Miestų indėlis kuriant tvaresnę ateitį

Norima, jog trys didieji Lietuvos miestai imtųsi bendrų veiksmų teikiant paraiškas dėl energijos ir klimato kaitos, maisto švaistymo mažinimo, sveikesnės mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo valdant sveikatai riziką keliančius veiksnius.

Aplinkosaugos ir socialinės apsaugos žengimas koja kojon

Partija noriai sieja aplinkosaugą ir socialinę apsaugą galvojant apie energetinio skurdo ir pastatų energetinio efektyvumo draugystę: siekis sumažinti energetinį skurdą šalyje bent iki ES vidurkio skatinant daugiabučių, individualių ir viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimą, šildymo sistemų atnaujinimą.

Maisto kelias iki mūsų stalo

Partija numato trumpinti maisto tiekimo grandines nurodant, jog ūkininkai patys galėtų dalį žemės ūkio ir maisto produktų tiesiogiai parduoti vartotojams, kadangi didėja ekologiško, sveiko, šviežio, natūralaus, gyvenamojoje vietovėje pagaminto maisto paklausa.

Išskirtinumai

 •   Skatinimas mažinti pesticidų naudojimą (juos palaipsniui keisti bio-pesticidais), sumažinti mineralinių (cheminių) trąšų naudojimą ir didinti organinių trąšų naudojimą. Taip pat plėtoti ekologinių ūkių plotus, taikyti pažangias sėjomainas, diegti pažangias agro-technologijas (beariminis dirvos dirbimas ir pan.).
 •   Inicijuoti Punios šilo rezervato teritorijos išplėtimo projektą, pritaikant kai kurias rezervato dalis ir pažintinei šviečiamajai lankytojų veiklai.
 •   Partija siektų, jog atsirastų aiškios veterinarijos gydytojų specializacijos, būtų peržiūrimos kinologų kvalifikacijos, spręstų tarnybinių ir šunų vedlių, gyvūnų transportacijos klausimus.

Diskusiniai punktai

Partija numato plėsti skrydžių kryptis iš Lietuvos, plėsti oro uostų veiklą ne tik keleivių, bet ir oro krovinių logistikos, papildomų paslaugų srityse. Deja, bet yra pamirštama, jog kad ir kaip mus viliotų tolimi kraštai, keliavimas lėktuvu yra žalingas gamtai dėl milžiniškų emisijų, skatinančių šiltnamio efektą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Liberalų sąjūdžio programoje galima rasti nemažai idėjų ir konkretesnių uždavinių, kuriais bus siekiama tvarumo ir didesnio dėmesio aplinkai. Partijos misija – siekti, kad Aplinkos ir Energetikos ministerijos 2020-2024 m. kadencijoje paverstų Lietuvą Žaliojo kurso lydere.

Lietuvos vandenų taršos valdymas

 •   Pirmiausia, dėmesys yra skiriamas vandens taršai ir Kuršių marių tragedijai, tad numatomas taršos atsiradimo vandens telkiniuose stebėjimas realiu laiku ir greitas kaltininko nustatymas.
 •   Kontrolės priemonėmis užtikrinti tinkamą nuotekų (paviršinių, gamybinių ir buitinių) tvarkymą didžiuosiuose miestuose, užkirsti kelią netinkamai išvalytų nuotekų išleidimui.
 •   Skirti dėmesį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrai, įvertinti poveikį Baltijos jūros krantams statant giliavandenį uostą.
 •   Kontroliuoti žemės ūkio, nuotekų ir Rytų kaimynų sukuriamą taršą Lietuvos upėse ir ežeruose.

Rūšiavimo strategijos

Partija išskiria 4 atliekų tvarkymo etapus: pirmiausia, mažinti atliekų susidarymą, susidariusias atliekas rūšiuoti, atrūšiuotas atliekas perdirbti, galiausiai – tik neperdirbamas atliekas deginti. Taip pat yra numatomas dviejų principų, „rūšiuoju – nemoku“ bei „teršėjas moka“, įgyvendinimas piniginėmis baudomis „skatinti“ labiausiai teršiančias įmones ir asmenis pereiti prie ekologiškesnių sprendimų.

Miškai ir bioįvairovė

Kalbant apie gamtos ir augmenijos išsaugojimą, partija numato didinti Lietuvos miškingumą nuo esamų 33 proc. iki 35 proc. taip siekiant išsaugoti gyvūnų buveines ir bioįvairovę, atkurti saugomas ar nykstančias populiacijas kartu persvarstant reikalavimus medžioklei.

Tvaresnė miestų plėtra

 •   Partija numato palengvinti reikalavimus norintiems įsirengti elektromobilių įkrovimo vietas ir saulės jėgaines prie daugiabučių.
 •   Kalbant apie urbanizaciją ir miestų vystymą tvaresne linkme, numatoma didinti pastatų energetinį efektyvumą bei siekti, jog miegamuosiuose rajonuose būtų kuriama daugiafunkcinė ir darni aplinka.

Išskirtinumas

Partija išsiskiria tuo, jog didesnį dėmesį skiria sodininkų bendrijoms siekiant šiuos gyventojus aprūpinti geriamu vandeniu ir spręsti nuotekų šalinimą, konfliktines atliekų tvarkymo, rūšiavimo ir išvežimo problemas bendrijų teritorijoje.

Diskusiniai punktai

 • Partija numato steigti Darnaus vystymosi ministeriją kaip tą, kuri „popierinę aplinkosaugą pakeistų taiklia, konsultuojančia ir pažangia priežiūros institucija“. Čia verta pastebėti, jog naujo organo steigimas gali privesti prie to, jog valstybinės institucijos ilgainiui paprasčiausiai pasimes, kuri už ką atsakinga, o darbų įgyvendinimas taps visų ir kartu niekieno reikalu.
 •   Kalbėdama apie urbanizaciją ir miestų plėtrą, partija nevengia abstrakčių idėjų. Pavyzdžiui, programoje nurodomas siekis kurti „harmoningą, vizualiai darnų kvartalinį modernizavimą, iš esmės pakeičiant senų mikrorajonų veidą“ nenurodant, kas yra toji harmonija: gamtos ir žmogaus, miesto ir žmogaus, miesto ir gamtos bei kokiais būdais ji gali būti kuriama.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Partijos programoje yra nustatyti trys horizontalieji principai: darnus vystymasis, inovatyvumas (kūrybingumas) ir lygios galimybės visiems. Jais siekiama nuosekliai formuoti visuomenės pažangai svarbias vertybes.

Transportas

 •   Partija sieks sumažinti didėjantį neigiamą transporto poveikį aplinkai ir klimatui, kurį lemia maža alternatyvių degalų naudojimo apimtis, technologiškai pasenusios transporto priemonės.
 •   Siekiama plėtoti ekologiško viešojo ir krovinių pervežimo transporto infrastruktūrą, plėsti elektrifikuotą geležinkelių tinklą, elektromobilių įkrovimo tinklo bei dviračių ir pėsčiųjų takus bei mažinti transporto sukeliamą triukšmą.

Biologinė įvairovė ir technologijų svarba

 •   Numatoma plėsti gamtai draugišką ūkininkavimą ir skatinti mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išskiriančių technologijų diegimą.
 •   Skatinti miškų ir kitų daugiamečių augalų įveisimą, šlapynių saugojimą ir atkūrimą, taip didinti žemės naudmenų ir miškininkystės sektorių absorbuojamą ŠESD kiekį.

Vandens telkinių apsauga ir nuotekų tvarkymas

 •   Gerinti vandens telkinių būklę: mažinti išsklaidytą taršą iš žemės ūkio sektoriaus, užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi bei tinkamą surenkamų nuotekų išvalymo kokybę.
 •   Plėtoti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas ir taip didinti paslaugų prieinamumą ir saugą.

Išskirtinumas

Siekiant mažinti klimato kaitos sukeltų reiškinių riziką ir žalą, didinti vandens išteklių ir pajūrio krantų atsparumą klimato kaitos poveikiui, tobulinti apsaugos nuo potvynių ir poplūdžių, hidrometeorologinių reiškinių stebėjimo sistemas.

Diskusiniai punktai

Partijos programoje yra aibė ilgų ir skambių sakinių, tarp kurių pasislepia realios galimybės ir nauda gamtai. Štai pavyzdžiui, partija teigia, jog būtina:  “išsaugoti, atkurti ir išlaikyti biologinę įvairovę, <...>, naikinti invazines rūšis, plėtoti mokslinius tyrimus <...>.” Pasigendame būdų, kaip būtų atkuriama biologinė įvairovė? Arba kas yra tos invazinės rūšys, kurias reikėtų naikinti ir kokius mokslinius tyrimus reikia plėtoti?

NULA tikisi, jog šis įrašas padės lengviau apsispręsti už ką atiduoti balsą LR Seimo rinkimuose spalio 11 dieną ir suteikė papildomų žinių apie tai, kokia linkme žiūri šalies politikai. 

Matote daugiau diskusinių punktų? Pasidalinkite savo įžvalgomis ar mintimis komentaruose - juk demokratija gyva tiek, kiek gyvos diskusijos.

Ankstesnis straipsnis Tvarios kelionės: ką galima Lietuvoje aplankyti traukiniu?
Sekantis straipsnis „Užtenka“ dirbtuvės: kosmetinė iš bulvių traškučių pakelio?!

Palikti komentarą

Atkreipkite dėmesį, kad komentaras atsiras puslapyje, kai administratorius jį patvirtins. Taip norime užtikrinti, kad puslapyje neatsiras neetiškų ir įžeidžiančių komentarų.

* Privalomi laukai